Saturday, 31 January 2015

We're engaged!I am very excited to share with you guys that Alan and I got engaged.  After sharing the good news with family and friends, I was very eager to finally be able to share this great news with you on the blog!  We're still as excited as ever!
Alan gave me the ring on his birthday, December 23.   Christmas 2014 is definitely one I will never forget.

There was no ‘on-bended-knee’ proposal and I never felt like I was waiting for him to do anything. Everything happened over a period of time. Since our first days together when we started dating, we had always talked openly about marriage, children and our future in general. So it was never a question of whether we’d get married but just a matter of when. 

Although we even designed the ring together, in the end there was still an element of surprise.  I knew it was coming, I just didn’t know when! It was something totally expected and unexpected at the same time. One thing I know for sure is that I was very excited for the day we would make our engagement official.

We depend on each other’s opinions so much and eventually we came to the decision to get married, together. We both agree that a big decision such as marriage shouldn’t come to you as a surprise anyway. Rather than telling people the traditional “Alan proposed to me” story, I love telling them “Alan and I decided to get married”.
 ___________________

// Jien u Alan tgħarrasna!! Wara li qsamna din l-aħbar sabiħa mal-familja u ħbieb, kont vera ħerqana biex finalment naqsam din l-aħbar kbira magħkom fuq il-blog!  L-eċitament ghadu ma naqas xejn!

Alan tani ċ-ċurkett fil-ġurnata t’għeluq sninu , it-23 ta’ Diċembru. Il-Milied tal-2014 żgur m’hu ser ninsieh qatt!

Ma proponilix fuq irkoppa waħda u jien minn naħa tiegħi qatt ma ħassejtni qisni qed nistenna lilu jagħmel xi ħaġa. Kollox ġara fuq perjodu ta' żmien. Sa mill-bidu nett li bdejna noħorġu flimkien konna nitkellmu dwar żwieġ, tfal u l-futur tagħna in-ġenerali.  Allura qatt ma kienet kwestjoni ta’ jekk niżżewġux iżda biss kwestjoni ta’ meta. 

Għalkemm anke ddisinjajna ċ-ċurkett flimkien xorta waħda fl-aħħar kien hemm element ta' sorpriża.  Kont naf bih, biss ma kontx naf meta se jasal!  Kienet ħaga totalment mistennija u mhix mistennija fl-istess ħin.  Li naf żgur hu li kont ħerqana ħafna li ngħamlu l-għerusija uffiċjali.

Aħna koppja li niddependu ħafna fuq l-opinjonijiet ta’ xulxin u eventwalment wasalna għal din id-deċiżjoni li niżżewġu, flimkien. Apparti li t-tnejn tal-fehema li deċiżjoni hekk kbira ma għandhiex tkun sorpriża.  U aktar milli ngħid lin-nies bil-mod tradizzjonali li “Alan proponieli” nieħu gost ngħidilhom li “Alan u jien iddeċidejna li niżżewġu”.

Just after we blessed the ring on Christmas Eve // Eżatt wara li berikna iċ-ċurkett lejlet il-Milied

The ring:


Ever since I was a little girl, I knew exactly what I wanted for an engagement ring!  So Alan and I went to Diamonds International to discuss and work on designing it.  After a couple of meetings my dream ring was created.

It’s inspired by Diana’s, Princess of Wales, engagement ring (which now belongs to Kate Middleton).  I’ve always admired Diana - both for her beauty and for her personality and heart of gold. I remember I had a book about her (at that time we didn’t use internet!) which I used to browse through often to see the various photos, amongst which there was one which fascinated me the most – the photo of her engagement ring. Not her wedding dress, neither her Prince, nor the fairy tale wedding...but her sapphire blue ring. Being the little girl that I was, I used to spend a lot of time just looking at it in awe. And then, when Kate Middleton (which is one of the personalities I admire most at present) got engaged to Prince William, the ring was out in public again.  


So it goes without saying that my wish, since being a little child, was to one day have a similar engagement ring.  The center stone is a deep blue oval sapphire surrounded by brilliant cut diamonds and set in white gold.  It’s not the typical diamond solitaire engagement ring and that’s what we mostly love about it. It’s different and unique – which represents both our characters perfectly. 

A huge thank you to Diamonds International for the help (and patience!) in creating this beautiful ring and also an even bigger thank you to Alan, my now fiancé (not a boyfriend anymore!) who made my dream a reality – “I can’t wait to be your wife!”

// Iċ-ċurkett:


Sa minn mindu kont tifla żgħira, kont naf eżattament kif xtaqt li jkun iċ-ċurkett tal-għerusija! Allura Alan u jien morna għand Diamonds International biex niddiskutu u naħdmu flimkien fuq id-disinn. Wara ftit laqgħat iċ-ċurkett tal-ħolm kien maħluq.

Hu ispirat miċ-ċurkett tal-għerusija ta’ Diana, il-Prinċipessa ta’ Wales, (issa ta’ Kate Middleton). Lil Diana minn dejjem kont nammiraha - kemm għas-sbuħija tagħha kif ukoll għall-personalita' u l-qalb tad-deheb li kellha.  Niftakar kelli ktieb dwarha (dak iż-żmien ma kellniex internet!) li kont inqalleb fih ta' sikwit biex nara d-diversi ritratti, fosthom l-iktar wieħed li kien jaffaxxinani - ir-ritratt taċ-ċurkett tal-għerusija tagħha. Mhux il-libsa tat-tieġ, lanqas l-għerusija ma' Prinċep, jew it-tieġ tal-ħolm...imma ċ-ċurkett taż-żaffir blu. Ta' tifla li kont, kont ġieli nagħmel ħin twil inħares lejh.  Kien isaħħarni.  U meta mbagħad il-Prinċep William tgħarras lil Kate Middleton, (li hija waħda mill-personalitajiet li nammira l-aktar fil-preżent) iċ-ċurkett reġa' ħareġ fil-pubbliku.  

Allura m’hemmx għalfejn ngħidilkom li, sa minn ċkuniti xtaqt li xi darba jkolli ċurkett tal-għerusija simili.  Il-ġawhra taċ-ċentru hija żaffir ovali blu skur imdawra bi djamanti u ssettjati f'deheb abjad . Mhuwiex dak iċ-ċurkett tal-għerusija tipiku bi djamant solitaire u dik hija waħda mir-raġunijiet għaliex jgħoġobna ħafna.  Huwa ċurkett differenti u uniku - li jirrappreżenta ż-żewġ karattri tagħna perfettament .

Nirringrazzja lil Diamonds International tal-għajnuna (u l-paċenzja!) biex  ħolquli dan iċ-ċurkett hekk sabiħ, kif ukoll, nirringrazzja ħafna aktar, lil Alan, issa l-għarus (m’għadux il-‘boyfriend’!) li qatagħli xewqti – “ninsab wisq ħerqana li nsir martek!”xoxo Ruth

No comments:

Post a Comment